Cảm ơn bạn đã sử dụng Google Earth! Bằng cách tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng phần mềm Google hoặc bất kỳ phần nào trong đó ("Phần mềm Google") bạn đồng ý với điều khoản và điều kiện sau đây ("Điều khoản và Điều kiện"). Phần mềm Google, và mọi phần trong đó, được gọi chung trong tài liệu này là "Phần mềm."

1. SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Theo sự điều chỉnh của các Điều khoản và Điều kiện này, Google cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng để sử dụng Phần mềm được cung cấp cùng với Thoả thuận này theo điều khoản của Thoả thuận này trên một máy tính được chỉ định riêng. Bạn có thể sao chép Phần mềm này dưới hình thức có thể đọc trên máy nhằm mục đích dự phòng. Bản sao dự phòng phải bao gồm tất cả thông tin bản quyền chứa trong bản gốc. Theo quyết định của riêng Google, bạn phải thanh toán phí cho giấy phép loại này theo năm hoặc tháng hoặc dựa trên hoá đơn do Google hoặc người bán lại được Google uỷ quyền thanh toán đầy đủ cho Phần mềm này, nhưng giấy phép này cũng có thể bị chấm dứt theo quy định trong Điều khoản và Điều kiện này. Quyền lợi của bạn trong Phần mềm này bị giới hạn đối với các điều khoản đã được quy định rõ ràng trong Mục 1 này. Quyền lợi của bạn trong Phần mềm này không bao gồm bất kỳ việc sử dụng phương tiện hoặc truyền phát nào mà không ký thoả thuận riêng với Google để cho phép bạn thực hiện việc đó. Thông tin địa lý sẵn có để hiển thị bằng Phần mềm này được cung cấp theo giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng để chỉ cho phép bạn in và sử dụng. Bất kỳ ảnh động, phim, kết quả in hoặc màn hình được tạo ra với Phần mềm này chỉ dành cho bạn sử dụng. Bạn không thể sử dụng Phần mềm này của Google dưới bất kỳ hình thức nào có thể làm hư hại, vô hiệu, làm quá tải hoặc ảnh hưởng tới các dịch vụ của Google (ví dụ: bạn không thể sử dụng Phần mềm này của Google theo cách tự động), hoặc bạn cũng không được sử dụng Phần mềm này dưới bất kỳ hình thức nào có thể gây ảnh hưởng tới việc sử dụng và tận hưởng của các bên khác đối với các dịch vụ của Google.

2. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng là vấn đề rất quan trọng đối với Google. Để tải xuống và sử dụng Phần mềm này, bạn phải đồng ý với các điều khoản trong Chính sách Bảo mật của Google tại http://www.google.com.vn/privacy.html, chính sách này có thể được cập nhật thường xuyên và không cần thông báo. Thông tin được Google thu thập liên quan đến việc sử dụng Phần mềm này có thể được lưu trữ và xử lý ở Hoa Kỳ hoặc ở bất kỳ quốc gia nào có cơ sở của Google hoặc đại lý của Google. Theo đó, bằng việc sử dụng Phần mềm này bạn đồng ý với bất kỳ sự truyền thông tin nào ra ngoài quốc gia của mình. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Google có thể truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin tài khoản của bạn nếu luật pháp yêu cầu hoặc Google tin chắc rằng việc truy cập vào các thông tin được lưu giữ hoặc việc tiết lộ đó là cần thiết để: (a) tuân thủ luật , quy định, thủ tục pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu của chính phủ, (b) thực hiện các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm việc điều tra các vi phạm có thể xảy ra đối với Điều khoản và Điều kiện, (c) phát hiện, ngăn chặn, hoặc nói cách khác là xử lý gian lận hoặc các vấn đề về bảo mật hoặc kỹ thuật (bao gồm nhưng không giới hạn việc lọc thư rác), (d) phản hồi yêu cầu hỗ trợ của người dùng, hoặc (e) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Google, người dùng và công chúng. Google sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý về việc thi hành hay không thi hành các quyền của mình theo Điều khoản và Điều kiện này.

3. QUYỀN SỞ HỮU

Bạn thừa nhận rằng (a) Phần mềm này chứa thông tin độc quyền và thông tin bí mật được luật sở hữu trí tuệ và các luật áp dụng khác bảo hộ, và (b) Google sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Phần mềm này và phần mềm được cung cấp qua hoặc cùng với Phần mềm này, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các Quyền Sở hữu Trí tuệ được nhắc đến và được thêm vào tài liệu này. "Quyền Sở hữu Trí tuệ" có nghĩa là toàn bộ các quyền hiện có theo luật sáng chế, luật bản quyền, luật bí mật thương mại, luật thương hiệu, luật cạnh tranh không bình đẳng và toàn bộ các quyền sở hữu khác, toàn bộ các hồ sơ đăng ký, gia hạn, mở rộng và khôi phục theo đó, có hiệu lực hiện tại hoặc sau này trên toàn thế giới. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không, và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được, (i) sao chép, bán, cấp phép, phân phối, truyền, chỉnh sửa, thay đổi, biên dịch, tạo ra các sản phẩm mới, dịch ngược, thiết kế đối chiếu, tách rời hoặc nói cách khác cố gắng tìm ra mã nguồn của Phần mềm này, nếu không được cấp phép theo cách khác, (ii) thực hiện hành động làm hỏng hoặc phá vỡ bảo mật hoặc quy tắc về việc sử dụng nội dung được cung cấp, triển khai hoặc thực thi theo bất kỳ chức năng nào (bao gồm nhưng không giới hạn chức năng quản lý quyền số hoá) chứa trong Phần mềm này, (iii) sử dụng Phần mềm để truy cập, sao chép, truyền, chuyển mã hoặc truyền lại nội dung vi phạm mọi luật hoặc quyền lợi của bên thứ ba, hoặc (iv) xoá, làm khó hiểu, hoặc thay đổi thông báo bản quyền, thương hiệu, hoặc các thông báo về quyền sở hữu khác của Google, đi kèm hoặc có trong hoặc có thể truy cập cùng với hoặc qua Phần mềm này.

4. CẬP NHẬT TỰ ĐỘNG

Phần mềm này có thể liên lạc với máy chủ Google thường xuyên để kiểm tra các bản cập nhật có sẵn của Phần mềm này, như bản sửa lỗi, bản vá, chức năng nâng cao, trình cắm bổ sung bị thiếu và các phiên bản mới (gọi chung là, "Cập nhật"). Bằng cách cài đặt Phần mềm này, bạn đồng ý tự động yêu cầu và nhận Cập nhật.

5. QUYỀN GIỚI HẠN CỦA CHÍNH PHỦ HOA KỲ

Phần mềm này và mọi tài liệu có liên quan được cho là "phần mềm máy tính thương mại" và "tài liệu phần mềm máy tính thương mại", một cách lần lượt, theo điều quy định thu mua dân sự và quân sự Liên bang được áp dụng và bất kỳ phụ lục nào thêm vào đó. Nếu người dùng Phần mềm này là cơ quan, bộ, nhân viên hoặc tổ chức khác của Chính phủ Hoa Kỳ, việc sử dụng, sao chép , mô phỏng, phát hành, chỉnh sửa, công bố hoặc chuyển nhượng Phần mềm này, bao gồm các dữ liệu kỹ thuật hoặc sách hướng dẫn, bị hạn chế bởi các điều khoản, điều kiện và quy ước trong Điều khoản và Điều kiện này. Theo Quy định Thu mua của Liên bang 12.212 đối với cơ quan dân sự và Phụ lục Quy định Thu mua Quân sự Liên bang 227.7202 đối với các cơ quan quân sự, việc sử dụng Phần mềm này bị giới hạn hơn nữa bởi Điều khoản và Điều kiện này.

6. GIỚI HẠN XUẤT KHẨU

Phần mềm này có thể chịu sự kiểm soát hoặc hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ hoặc các nước hay vùng lãnh thổ khác. Bạn đồng ý (i) tuân theo các yêu cầu trong Quy định về Quản lý Xuất khẩu (EAR) của Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) (tham khảo nguồn http://www.bis.doc.gov) và tất cả luật pháp địa phương, vùng, tiểu bang, quốc gia và quốc tế được áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn mọi hạn chế về nhập khẩu và việc sử dụng được áp dụng, (ii) không xuất khẩu, hoặc tái xuất khẩu, trực tiếp hoặc gián tiếp Phần mềm này cho bất kỳ quốc gia nào được nêu trong EAR, cũng như không cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong Danh sách Cá nhân, Tổ chức bị Từ chối hoặc Không xác định của DOC, Danh sách Ngoại lệ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hoặc trong Danh sách của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về các Quốc gia bị Chỉ định Đặc biệt, những kẻ buôn lậu ma tuý bị chỉ định đặc biệt, hoặc Những kẻ khủng bố được chỉ định đặc biệt, (iii) không xuất khẩu, hoặc tái xuất khẩu Phần mềm này cho bất kỳ tổ chức quân sự không được phép trong EAR, hoặc cho bất kỳ tổ chức nào khác vì mục đích quân sự, và (iv) không cấp phép, bán, cung cấp hoặc phân phối Phần mềm này để sử dụng cho mục đích liên quan đến hoá chất, sinh học, hoặc vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa có thể phóng các vũ khí này.

7. TUÂN THỦ LUẬT PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH CỦA GOOGLE

Bạn đồng ý tuân thủ tất cả luật pháp và quy định của địa phương về tải xuống, cài đặt và/hoặc sử dụng Phần mềm này. Bạn đồng ý tuân thủ mọi chính sách hoặc nguyên tắc được áp dụng mà Google có thể đưa ra thường xuyên theo quyết định của riêng Google. Thông qua ví dụ và không phải là giới hạn, bạn đồng ý rằng khi sử dụng Phần mềm này, bạn sẽ không:

8. CHẤM DỨT

Bạn có thể chấm dứt Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào bằng cách xoá vĩnh viễn toàn bộ Phần mềm này. Quyền của bạn sẽ tự động và ngay lập tức chất dứt mà không cần thông báo từ Google nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản và Điều kiện này. Trong trường hợp như vậy, bạn phải ngay lập tức xoá Phần mềm này. Theo phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, Google bảo lưu quyền chấm dứt thoả thuận này bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.

9. HIỆU LỰC

Các điều khoản trong Mục 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16 sẽ vẫn có hiệu lực trong thời điểm chấm dứt hoặc hết hạn của Điều khoản và Điều kiện này.

10. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý không làm tổn hại và phải bồi thường cho Google, các công ty con, chi nhánh, viên chức, đại lý và nhân viên về bất kỳ khiếu nại, kiện tụng hoặc tố tụng phát sinh từ hoặc theo hình thức nào đó có liên quan đến việc sử dụng Phần mềm này của bạn hoặc sự vi phạm Điều khoản và Điều kiện này bao gồm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hoặc chi phí nảy sinh từ tất cả khiếu nại, mất mát, thiệt hại, kiện tụng, xét xử, phí kiện cáo và chi phí luật sư dưới bất kỳ hình thức nào. Trong trường hợp như thế, Google sẽ cung cấp cho bạn thông báo bằng văn bản về khiếu nại, khiếu kiện hoặc tố tụng này.

11. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG:

a) BẠN PHẢI TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN GỐC" VÀ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. THEO PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, GOOGLE TUYỆT ĐỐI TỪ CHỐI TẤT CẢ BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ ĐƯỢC DIỄN ĐẠT RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM.

b) GOOGLE KHÔNG ĐẢM BẢO (I) PHẦN MỀM NÀY SẼ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU CỦA BẠN, (II) PHẦN MỀM NÀY SẼ KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG CÓ SAI SÓT, (III) VỀ TÍNH BẢO MẬT, ĐỘ TIN CẬY, TÍNH KỊP THỜI, HOẶC HIỆU QUẢ CỦA PHẦN MỀM, VÀ (IV) RẰNG BẤT KỲ LỖI NÀO TRONG PHẦN MỀM NÀY SẼ ĐƯỢC SỬA.

c) BẠN PHẢI CHỊU RỦI RO VỀ MỌI NỘI DUNG HOẶC TÀI LIỆU ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC NÓI CÁCH KHÁC LÀ CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY THEO CÁCH RIÊNG CỦA BẠN VÀ BẠN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI THIỆT HẠI CHO HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA MÌNH HOẶC VIỆC MẤT DỮ LIỆU DO TẢI XUỐNG NỘI DUNG HOẶC TÀI LIỆU NÀY.

d) KHÔNG CÓ PHẦN NÀO TRONG PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ VẬN HÀNH NHÀ MÁY HẠT NHÂN, HỆ THỐNG HỖ TRỢ CUỘC SỐNG, TRUYỀN THÔNG KHẨN CẤP, ĐIỀU HƯỚNG MÁY BAY HOẶC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG, HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU, HOẶC CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC MÀ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, SỰ HỎNG HÓC CỦA PHẦN MỀM NÀY CÓ THỂ DẪN ĐẾN TỬ VONG, CHẤN THƯƠNG CÁ NHÂN, HOẶC TỔN HẠI THỂ CHẤT HOẶC MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG.

e) CÁC HƯỚNG DẪN HOẶC THÔNG TIN, BẰNG LỜI NÓI HAY VĂN BẢN, MÀ BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ GOOGLE HOẶC BÊN THỨ BA HOẶC QUA PHẦN MỀM NÀY SẼ KHÔNG TẠO THÀNH BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO MÀ KHÔNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY RÕ RÀNG TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY.

12. GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM

BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG GOOGLE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC CÁC THIỆT HẠI MẪU MỰC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI DO TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN, DANH TIẾNG CÔNG TY, VIỆC SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC CÁC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC (NGAY CẢ KHI GOOGLE ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÀY) GÂY RA BỞI: (I) VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY; (II) KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY ĐỂ TRUY CẬP VÀO NỘI DUNG HOẶC DỮ LIỆU; (III) CHI PHÍ MUA SẮM HÀNG HOÁ HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ; (IV) TRUY CẬP HOẶC THAY ĐỔI TRÁI PHÉP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TRUYỀN TẢI HOẶC DỮ LIỆU; HOẶC (V) MỌI VẤN ĐỀ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM NÀY. TUY NHIÊN, CÁC GIỚI HẠN ĐÃ NÓI Ở TRÊN SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG BẤT KỂ TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA MỌI GIẢI PHÁP VÀ TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP.

13. NGOẠI LỆ VÀ GIỚI HẠN

KHÔNG CÓ ĐIỀU NÀO TRONG THOẢ THUẬN NÀY ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN BẤT KỲ ĐIỀU KIỆN, BẢO HÀNH, QUYỀN HOẶC TRÁCH NHIỆM CÓ THỂ KHÔNG BỊ LOẠI TRỪ HOẶC HẠN CHẾ HỢP PHÁP. MỘT SỐ CƠ QUAN CÓ THẦM QUYỀN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN NHẤT ĐỊNH HOẶC GIỚI HẠN HOẶC NGOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI DO SƠ SUẤT, VI PHẠM HỢP ĐỒNG HOẶC VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN NGỤ Ý, HOẶC CÁC THIỆT HẠI DO NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ. THEO ĐÓ, CHỈ CÓ CÁC GIỚI HẠN Ở TRÊN TRONG MỤC 11 VÀ 12 LÀ HỢP PHÁP TRONG QUYỀN HẠN CỦA BẠN, SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA GOOGLE SẼ BỊ GIỚI HẠN Ở PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP.

14. KHÔNG CÓ THỤ HƯỞNG BÊN THỨ BA

Bạn đồng ý rằng, nếu không được quy định khác rõ ràng trong Điều khoản và Điều kiện này thì sẽ không có bên thứ ba khác hưởng lợi đối với Điều khoản và Điều kiện này.

15. CÁC DỊCH VỤ CỦA GOOGLE VÀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Một số Phần mềm của Google được thiết kế để sử dụng cùng với dịch vụ tìm kiếm và các dịch vụ khác của Google. Theo đó, việc sử dụng Phần mềm của Google cũng được xác định bởi các Điều khoản Dịch vụ của Google tại http://www.google.com.vn/accounts/TOS và Chính sách Bảo mật của Google tại http://www.google.com.vn/privacy.html.

16. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

a) Toàn bộ Thoả thuận. Những Điều khoản và Điều kiện này cấu thành toàn bộ thoả thuận giữa bạn và Google liên quan đến Phần mềm này và chi phối việc sử dụng Phần mềm này của bạn, thay thế bất kỳ thoả thuận nào trước đây hoặc đồng thời giữa bạn và Google liên quan đến Phần mềm này.

b) Lựa chọn Luật và Diễn đàn. Các Điều khoản và Điều kiện này và mối quan hệ giữa bạn và Google sẽ do luật pháp của tiểu bang California kiểm soát mà không liên quan đến xung đột của các quy định luật pháp. Bạn và Google đồng ý với phán quyết riêng và duy nhất của các toàn án nằm trong hạt Santa Clara, California.

c) Quyền từ bỏ và Tính hiệu lực từng phần của Điều khoản. Việc Google không thể áp dụng hoặc thực hiện mọi quyền hoặc điều khoản trong Điều khoản và Điều kiện này sẽ không cấu thành quyền từ bỏ các quyền hoặc điều khoản đó. Tuy nhiên, nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản và Điều kiện này được toà án có thẩm quyền phát hiện là không hợp lệ thì các bên vẫn phải đồng ý rằng toà án có quyền chi phối ý định của các bên như được quy định trong điều khoản này, và các điều khoản khác trong Điều khoản và Điều kiện này sẽ vẫn còn hiệu lực thi hành.

d) Quy chế về Giới hạn. Bạn đồng ý rằng bất kể mọi quy chế hoặc luật trái ngược, bất kỳ khiếu nại hoặc lý do kiện tụng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Phần mềm này hoặc các Điều khoản và Điều kiện này phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc lý do kiện tụng đó phát sinh hoặc bị kháng biện mãi mãi.

e) Tiêu đề. Những tiêu đề mục trong Điều khoản và Điều kiện này chỉ vì mục đích thuận tiện và không có tác dụng pháp lý hoặc không có ảnh hưởng tới hợp đồng.